În primele 5 zile de când începe anul școlar 2023-2024, părinții elevilor navetiști sau elevii majori vor comunica școlii traseul și operatorul de transport folosit, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pentru elevi. Această prevedere se aplică pentru elevii care învață într-o altă localitate decât cea de domiciliu. Documentul a fost pus în consultare publică de către Ministerul Educației.

Pentru a beneficia de suma forfetară, elevii trebui să îndeplinească două condiții: să nu poată fi școlarizați în satul, comuna, orașul sau municipiul de domiciliu și să nu beneficieze de existența serviciilor de transport public. Față de situația din prezent, în care orice elev care învăța în altă localitate, din cilcurile gimnazial și primar, putea solicita suma forfetară, regulile noi limitează dramatic numărul beneficiarilor.

O altă noutate o reprezintă faptul că sumele forfetare vor fi unice la nivelul fiecărui județ, conform proiectului. Consiliile județene sunt cele care stabilesc cuantumul sumei forfetare. „Suma forfetară este unică la nivelul județului și stabilește tariful mediu lei/kilometru de care beneficiază elevii din unitățile de învățământ preuniversitar din județul respectiv”, se arată în proiect.

Pentru ca banii să ajungă la elevi, procesul este unul birocratic. Înainte de a începe cursurile anului școlar, consiliile județene trimit inspectoratelor școlare lista operatorilor de transport public. La rândul lor, inspectoratele școlare dau lista către școli. În primele 5 zile lucrătoare de când încep elevii școala, părinții comunică școlii informații cu privire la traseul și operatorul de transport folosit. Mai departe, școlile vor face tabele nominale cu elevii navetiști pentru fiecare traseu/operator de transport. Șoferii de transport de pe fiecare mijloc de transport vor avea lista elevilor care se deplasează pe ruta respectivă. Vezi mai jos, în articol, întreg procesul.

Art. 3 – „(5) Părintele/reprezentantul legal/elevul major comunică unității de învățământ, în scris, în primele 5 zile lucrătoare de la începutul anului școlar, cu privire la traseul și operatorul de transport folosit. Comunicarea trebuie să cuprindă următoarele date:

  • numele și prenumele elevului;
  • CNP;
  • adresa de domiciliu de la care se deplasează zilnic către unitatea de învățământ, adresă care trebuie să coincidă cu adresa cu care elevul este înregistrat în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR);
  • traseul pe care circulă de la domiciliu la unitatea de învățământ și de la unitatea de învățământ către domiciliu;
  • distanța în kilometri dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care se află unitatea de învățământ;
  • operatorul de transport folosit și tipul de serviciu public de transport executat, respectiv, local, metropolitan, județean, interjudețean.

Pot depune solicitări elevii sau reprezentanții legali ai acestora doar dacă nu există asigurat transport public local, inclusiv metropolitan între localitatea de domiciliu și localitatea în care se află unitatea de învățământ.”

În baza solicitărilor făcute de părinți, școlile realizează, conform art. 3 alin. (6):

„a) Tabele nominale cu elevii navetiști pentru fiecare traseu/operator de transport județean care deservește traseul pe care se deplasează elevul, cu menționarea stației de urcare, respectiv coborâre, pe care le transmit fiecărui operator de transport. (conform anexei 1). Tabelele nominale sunt însoțite de centralizarea numerică realizată pe fiecare operator de transport;

b) Tabele nominale cu elevii navetiști pentru fiecare traseu/operator de transport interjudețean care deservește traseul pe care se deplasează elevul, cu menționarea stației de urcare, respectiv coborâre, pe care le transmit fiecărui operator de transport. (conform anexei 2);

c) Tabele nominale cu elevii navetiști care nu sunt școlarizați în unitatea administrativ-teritorială de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport public și nici transport asigurat de unitatea de învățământ sau autoritatea localăTabelele vor conține obligatoriu numărul de km dintre localitatea de domiciliu a elevului până la localitatea în care se află unitatea de învățământ. (conform anexei 3).”

Școlile vor completa/modifica, după caz, tabelele nominale cu elevii navetiști ori de câte ori este nevoie (transfer, schimbarea domiciliului elevului, alte situații legale).

Care sunt pașii înainte de a începe anul școlar, conform proiectului

Pentru transportul județean

În fiecare an, până la data începerii cursurilor anului școlar, consiliile județene transmit ISJ/ISMB lista operatorilor de transport public județean și rutele pe care aceștia operează, după cum se arată în document. Apoi, inspectoratele școlare transmit către toate unitățile de învățământ din județ lista menționată anterior.

Pentru transportul interjudețean

Art. 3 – „(3) În fiecare an, până la data începerii cursurilor anului școlar, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii transmite Ministerului Educației lista operatorilor de transport public interjudețean cu care au fost încheiate contracte comerciale pe bază de licențe de traseu eliberate de Autoritatea Rutieră Română și rutele pe care aceștia operează.

(4) Ministerul Educației transmite unităților de învățământ, prin inspectoratele școlare, lista menționată la alin. (3)”, prevede proiectul.

Ce obligații au operatorii de transport

În document se arată că operatorii de transport au următoarele obligații, potrivit alin. (8) și (9) de la art. 3:

  • a elibera lunar elevilor documente de transport individuale, fără a solicita contravaloarea acestora. Documentele de transport vor avea înscrise distanța pentru care sunt valabile și valoarea acestora.
  • de a transmite conducătorilor auto de pe fiecare mijloc de transport lista elevilor care se deplasează pe ruta respectivă, cu menționarea stației de urcare, respectiv coborârea;
Accesul elevilor în mijloacele de transport

Art. 3 – „(10) Elevii primesc acces în mijloacele de transport pe baza documentului de transport menționat la alin (8) și a unuia dintre următoarele documente școlare:

– cardul naţional de elev valabil;

– carnetul sau legitimația de elev emis/emisă de unitatea de învățământ de apartenență; carnetul/legitimația de elev conține minim următoarele elemente: nume și prenume elev, CNP elev, nr matricol, viza pentru anul școlar în curs;

– adeverința emisă de unitatea de învățământ de apartenență;”

Cum se face decontul

După ce se încheie fiecare lună, în primele 5 zile ale lunii următoare, fiecare operator emite către inspectoratul școlar o factură unică, fiind însoțită de listele elevilor, structurate pe fiecare unitate de învățământ, precum și decontul. Apoi, pentru efectuarea plății, școlile trimit lunar către inspectoratul școlar copii după documentele eliberate elevilor. La rândul lor, inspectoratele școlare vor solicita Ministerului Educației, lunar, până pe data de 15 a fiecărei luni, suma necesară pentru decontarea facturilor.

Art. 3 – „(11) După încheierea fiecărei luni, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare, fiecare operator de transport emite către ISJ/ISMB o factură unică la nivelul județului/municipiului București, însoțită de o anexă care va conține tabelele nominale prevăzute la alin (6) punctele (a), respectiv (b), structurate pe fiecare unitate de învățământ, precum și decontul conform anexei 4.

(12) Pentru efectuarea plății, unitățile de învățământ transmit lunar către ISJ/ISMB, copii după documentele de transport eliberate elevilor, conform alin. (8).

(13) ISJ/ISMB solicită Ministerului Educației, lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, suma necesară pentru decontarea facturilor emise.

(14) Ministerul Educației deschide creditele bugetare până la data de 20 a fiecărei luni.

(15) ISJ/ISMB efectuează plata facturilor conform termenelor scadente.”

Elevii care sunt cazați la internat

Elevilor care sunt cazaţi la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care studiază şi localitatea de domiciliu, astfel:

„(i) contravaloarea a 4 călătorii dus-întors/lună, din bugetul Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi. Decontarea se face pe baza documentelor de transport;

(ii) contravaloarea unei călătorii dus-întors efectuate cu maxim 2 zile inainte și 2 zile după fiecare sărbătoare legală, din bugetul Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi. Decontarea se face pe baza documentelor de transport.”

Elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu

Elevii care nu pot învăța în localitatea de domiciliu beneficiază, pe durata cursurilor școlare, de o sumă forfetară lunară. Până la data de 10 septembrie a fiecărei luni, consiliile județe adoptă hotărâri prin care stabilesc cuantumul sumei forfetare, cu avizul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC). Suma forfetară este unică la nivelul județului.

Art. 4 – „(1) În cazul în care elevii nu pot fi școlarizați în satul, comuna, orașul sau municipiul de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport public, serviciu de transport comercial de transport de tip curse școlare, organizate în condițiile art. 83 alin (11) din legea 198/2023 și nici de transport cu mijloacele de transport aparținând unităților de învățământ sau consiliilor locale, aceștia beneficiază, pe durata cursurilor școlare, de o sumă forfetară lunară.

(2) Până la data de 10 septembrie a fiecărui an, consiliile județene adoptă hotărâri prin care stabilesc cuantumul sumei forfetare lunare, cu avizul conform al ANRSC, în funcție de distanța dintre unitatea de învățământ și domiciliu. Suma forfetară este unică la nivelul județului și stabilește tariful mediu lei/kilometru de care beneficiază elevii din unitățile de învățământ preuniversitar din județul respectiv.

(3) Asigurarea sumelor forfetare se face pe baza tarifelor aprobate de consiliile județene, cu avizul conform al ANRSC.”

Ce sarcină au școlile pentru elevii care beneficiază de suma forfetară

Până la data de 5 a fiecărei luni, școlile se ocupă de situația centralizatoare a beneficiarilor de sume forfetare și solicită inspectoratelor școlare sumele necesare pentru plata acestor sume. Școlile vor acorda sumele forfetare elevilor cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de sfârșitul lunii, pentru luna următoare, conform proiectului pus în consultare publică de Ministerul Educației.

Art. 4 – „(4) Unitățile de învățământ preuniversitar întocmesc, până la data de 5 a fiecărei luni, situația centralizatoare a beneficiarilor de sume forfetare, și solicită ISJ/ISMB sumele necesare efectuării plății acestora.

(5) ISJ/ISMB solicită Ministerului Educației, lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, suma necesară pentru plata sumelor forfetare.

(6) Ministerul Educației deschide creditele bugetare până la data de 20 a fiecărei luni.

(7) ISJ/ISMB repartizează creditele bugetare unităților de învățământ preuniversitar până la data de 25 a fiecărei luni.

(8) Unitățile de învățământ preuniversitar acordă sumele forfetare elevilor cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de sfârșitul lunii, pentru luna următoare.” Sursa https://www.edupedu.ro/

Gratuitatea la transport vezi Proiect_HG_transport_scolar_2023
Translate »

⛔Nu puteți copia conținutul acestei pagini!⛔