NUMĂRUL DE LOCURI LA INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT ale MApN CLIK AICI

Inspectoratul Județean de Poliție Botoșani, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară în perioada 09-16.06.2020, activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru pentru admiterea în instituţiile de învăţământ din structura Ministerului Apărării Naţionale şi la Academia Naţională de Informaţii Mihai Viteazul care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne

Inspectoratul Județean de Politie Botoșani recrutează candidați pentru:

 1. Învăţământul postliceal

b) concursul de admitere la şcolile postliceale din cadrul M.Ap.N., pe locurile M.A.I.

B. Învăţământul superior

b) concursul de admitere la instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N., pe locurile M.A.I. (cu excepţia candidaţilor pentru Academia Forţelor Aeriene Henri Coandă”).

c) concursul de admitere la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, pe locurile M.A.I.

Situația locurilor la instituțiile de învățământ superior ale M.Ap.N. și S.R.I. și la unitățile de învățământ postliceal ale M.Ap.N. se regăsește în anexa nr. 1 a prezentului anunț. În sesiunea 2020, locurile la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I., în armele şi specializările/specialităţile/calificările pentru care unităţile I.G.P.R. au sarcini de recrutare, sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

CONDIȚII ȘI CRITERII DE RECRUTARE

Candidații la Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul” trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții legale și criterii specifice de recrutare:

1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

2. să cunoască foarte bine și să aibă capacitatea de a se exprima clar și corect în limba română;

3. să aibă capacitate deplină de exercițiu;

4. să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic (îndeplinirea condiției se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);

5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverință care atestă că au susținut/ vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2020;

7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

8. să aibă o conduită civică și morală corespunzătoare;

9. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

10. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

11. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

12. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

13. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);

14. să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului și media minimă la examenul de bacalaureat 7,00;

15. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

16. candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale să declare sub semnătură că, odată declarați ADMIS, vor renunţa la aceste calităţi;

17. să fie dispuși ca, după numirea în funcție, ca urmare a finalizării ciclului de studii universitare de licență în cadrul Academiei Naționale de Informații ,,Mihai Viteazul” să îndeplinească serviciul timp de 10 ani în unitățile la care vor fi încadrați sau mutați ulterior, în raport de nevoile M.A.I.;

18. să accepte, în situaţia în care vor fi declaraţi ADMIS, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, conform dispozițiilor din legislaţia în vigoare;

19. să accepte efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat;

20. în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 alin. (6) – (63) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, achită contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat. Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare se realizează de către instituţia de învăţământ superior de stat care a asigurat şcolarizarea. Cu ocazia înmatriculării în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, candidaţii vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de şcolarizare.

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţii de învăţământ superior ale M.Ap.N şi unităţi de învăţământ postliceal ale M.Ap.N, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de recrutare:

1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;

3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (îndeplinirea condiției se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu);

5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

6. să aibă vârsta de până la 27 ani împliniți în anul 2020;

7. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau să prezinte adeverință care atestă că au susținut/ vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea iunie – iulie 2020;

8. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

9. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

10. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

11. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

12. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

13. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea îndeplinirii se realizează cu ocazia examinării medicale);

14. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

15. să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

16. nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic odată declarați ADMIS.

De la condiţiile de înscriere stabilite pentru persoanele care intenţionează să candideze la concursul de admitere organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” nu se acordă derogări.

TERMENELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURILE DE ADMITERE ȘI DE DEPUNERE A DOSARELOR DE CANDIDAT

Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere îninstituţiile de învăţământ din structura Ministerului Apărării Naţionale şi la Academia Naţională de Informaţii Mihai Vitzeazul care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne se vor primi în perioada 09-16.06.2020, inclusiv, în zilele lucrătoare, în intervalul orara 10-14, la sediul IPJ Botoşani, bulevardul Mihai Eminescu nr. 57-Serviciul Resurse Umane.

Data limită pentru depunerea dosarelor de recrutare în volum complet este 22.06.2020, ora 16:00.

CONȚINUTUL DOSARELOR DE RECRUTARE

 1. Dosarul de recrutare se constituie din următoarele acte şi documente:

 1. cererea de înscrierea, anexa 2 în funcţie de instituţia de învăţământ (completată de către fiecare candidat la momentul în care se prezintă la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Botoșani, pentru înscriere);

 1. documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor absolvite, respectiv: copii ale diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente cu aceasta sau adeverinţă eliberată de către instituția de învățământ la care au susținut examenul de bacalaureat, în care se menționează notele obținute la probele de examen, media generală de bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma, (în situația în care până la data stabilită pentru completarea dosarului, candidații nu pot intra în posesia adeverinței sus-menționate, vor depune la dosar o adeverință din care să reiasă faptul că sunt înscriși la sesiunea de bacalaureat 2020) precum și copie după foaia matricolă.

 2. Dovada echivalării acestor studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, în condiţiile legii, în situaţia în care candidaţii au absolvit anterior studii liceale în instituţii de învăţământ preuniversitar acreditate din străinătate

 3. copii ale următoarelor documente: act de identitate şi certificat de naştere pentru candidat şi dacă este cazul, carnet de muncă şi/sau alte acte doveditoare emise de angajator, potrivit prevederilor legale în vigoare, livret militar, certificat de căsătorie, certificat de naştere soţie/soţ şi fiecare copil, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă.

 4. curriculum vitae – Europass (model existent în anexa nr. 6 a prezentului anunț);

 5. autobiografia (scrisă de mână și întocmită personal de către fiecare candidat după îndrumarul existent în anexa nr. 4 a prezentului anunț);

 6. tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului (scris de mână și întocmit personal de către fiecare candidat după modelul existent în anexa nr. 5 a prezentului anunț);

 7. caracterizarea de la ultimul loc de muncă (respectiv de la ultima instituţie de învăţământ absolvită);

 8. certificat de cazier judiciar

 9. trei fotografii 3×4 cm si o fotografie 9×12 cm, color. Pe spatele fiecărei fotografii se va scrie cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal.

 10. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare-anexa 3 (completată de către fiecare candidat la momentul în care se prezintă la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Botoșani, pentru înscriere).

 11. un dosar plic

Candidaţii vor prezenta documentele care atestă nivelul studiilor precum şi documentele de

identitate solicitate în prezentul anunț, atât în original, cât și în xerocopie.

Documentele pot fi depuse și în copie legalizată.

Pentru candidaţii la Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul”, dosarele de candidat vor conţine pe lângă documentele mai sus enumerate şi următoarele:

 • cererea tip de participare la concursul de admitere, adresată rectorului Academiei Naţională de

Informaţii “Mihai Viteazul”, al cărei model este prevăzut pe site-ul instituţiei de învăţământ.

 • Dovada achitării taxei de înscriere, în valoare de 150 lei, prin virament bancar, în contul

RO35TREZ70120F330500XXXX, CF 4204267, deschis la Trezoreria Sector 1 Bucureşti, beneficiar UM 0418 Bucureşti, cu menţiunea Taxă înscriere licenţă pentru numele şi prenumele candidatului sau după caz, adeverinţă/notiţă scrisă din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de exceptare de la plata taxei (situaţiile acceptate pentru scutirea de la plata taxei de înscriere sunt stipulate la art.6, alin.(6) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de licenţă din Academia Naţională de Informaţii Mihai Viteazul nr. 71094 din 04.03.2020, postată pe site-ul instituţiei de învăţământ superior.

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ ȘI EXAMINAREA MEDICALĂ

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de către specialişti din cadrul IPJ BOTOŞANI- Compartimentul Psihologie., conform planificării anunţului întocmite de către Serviciul Resurse Umane și postate pe site-ul Inspectoratului Județean de Poliție Botoșani (bt.politiaromana.ro secțiune CarierăAdmitere). Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică, activitatea de recrutare încetează.

Examinarea medicală a candidaților se realizează, pe baza adresei emisă de Serviciul Resurse Umane cu ocazia înscrierii candidatului, la Centrul Medical Județean Botoșani. Examinarea medicală constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate a candidaților, conform baremelor medicale în vigoare și se concretizează prin completarea fișei medicale-tip. Candidații care nu îndeplinesc cerințele medicale de recrutare nu li se întocmește dosar de recrutare și sunt apreciați ca fiind „nepromovați”, iar activitatea de recrutare încetează. Candidații care îndeplinesc cumulativ toate criteriile medicale de recrutare li se încheie fișa medicală cu avizul „apt” pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile M.A.I.

Conform prevederilor OMAI nr.140/2016 – examinarea medicală se face după susținerea evaluării psihologice.

Probele eliminatorii (contravizita medicală şi evaluarea performanţei fizice) pentru candidaţii pe locurile la toate instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale (academii militare şi şcoli militare de maiştri şi subofiţeri) şi ale Academiei Naţionale de Informaţii Mihai Viteazulse desfăşoară în perioada 07-15 iulie 2020, la sediul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” conform planificării afişată pe site-ul MAI. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul şi echipamentul sportiv necesar desfăşurării probei de evaluare a performanţelor fizice, potrivit normelor şi baremelor prevăzute în Anexa nr.31 la O.M.A.I. nr.140/2016 cu modificările şi completările ulterioare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Candidaţii M.A.I. care au dosarele de recrutare corect și complet întocmite (inclusiv declaraţi ,,apt” psihologic şi medical în urma evaluărilor/examinărilor efectuate) se înscriu la sediul instituţiilor de învăţământ superior/unităţilor de învăţământ postliceal pentru care au optat, potrivit calendarului/graficului de admitere stabilit de către fiecare dintre acestea, prezentând documentele solicitate de organizatori şi participând la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituţii de învăţământ superior/unităţi de învăţământ postliceal.

Contravizita medicală a candidaţilor se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu prevederile art. 16 și 18 din Dispoziţia-cadru a directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/17953 din 06.05.2019, precum și cu prevederile art. 6 din Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/18486 din 02.06.2020.

Evaluarea performanței fizice a candidaţilor se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu prevederile art. 17 și 18 din Dispoziţia-cadru a directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/17953 din 06.05.2019, precum și cu prevederile art. 6 din Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/18486 din 02.06.2020, numai pentru candidaţii care au promovat contravizita medicală.

Planificarea candidaților M.A.I la instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale și la Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul” și precizările privind desfăşurarea probelor eliminatorii se consultă pe site-ul http://www/mai.gov.ro.

Probele de verificare a cunoștințelor se susțin în conformitate cu prevederile art. 20 din Dispoziţia-cadru a directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/17953 din 06.05.2019, precum și cu prevederile art. 7 din Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/18486 din 02.06.2020.

Detaliile privind conţinutul probelor de verificare a cunoştinţelor şi calendarul desfăşurării acestora la instituţiile de învăţământ superior/unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N. şi S.R.I. se consultă pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de învăţământ.

1. Pot fi recrutați numai absolvenții de liceu care au promovat examenul național de bacalaureat și care prezintă la recrutare diploma de bacalaureat. Excepție de la prezentarea actului de studii la recrutare fac candidații promoției 2020, care depun adeverința (în care se menționează notele obținute la probele de examen, media generală de bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma) eliberată de către instituția de învățământ la care au susținut examenul de bacalaureat fie la dosarul de recrutare, fie în momentul înscrierii la instituția de învățământ pentru probele de selecție și verificare a cunoștințelor. În situația în care până la data stabilită pentru completarea/transmiterea dosarelor de recrutare la unitățile de concurs, candidații nu pot intra în posesia adeverinței eliberată de liceu din care să rezulte faptul că au promovat examenul de bacalaureat, depun la dosarul de recrutare o adeverință eliberată de liceu din care să reiasă faptul că sunt înscriși la sesiunea de bacalaureat 2020, precum și copia după foaia matricolă.

2. Candidații pot opta pentru una sau mai multe instituții de învățământ universitar sau școli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituțiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte corespondente numărului de opțiuni și sunt reluate procedurile stabilite pentru selecție, respectiv probele de evaluare a cunoștințelor.

3. Activitățile de recrutare și selecție încetează pentru candidații aflați în următoarele situații:

– nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

– încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare și selecție;

– nu îndeplinesc în mod cumulativ condițiile și criteriile de recrutare.

La probele eliminatorii de concurs nu se admit contestații, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

8. Candidații au obligația de a accesa site-urile oficiale ale instituțiilor de învățământ la care s-au înscris, pentru a afla detalii privind Admiterea 2020 – probele de admitere, tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului pentru admiterea în instituţiile de învăţământ superior/unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N. şi S.R.I precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi.

9. Candidații înscriși la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ superior ale M.Ap.N. și S.R.I. și unitățile de învățământ postliceal ale M.Ap.N. au obligația de a consulta permanent site-ul oficial al Inspectoratului Județean de Poliție Botoșani (bt.politiaromana.ro secțiune CarierăAdmitere) pentru a afla informații de actualitate sau date importante legate de etapele și probele de selecție (ex. evaluarea psihologică, examinarea medicală etc.).

ATENȚIE! Detaliile privind conţinutul probelor de verificare a cunoştinţelor şi calendarul desfăşurării acestora la instituţiile de învăţământ superior/unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N şi S.R.I se vor consulta pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de învăţământ.

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 08:00 – 10:00 la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoșani – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0231/507114

  • Candidaţii declaraţi ”ADMIS” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar/universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi admişi.

  • Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare, respectiv la îndepărtarea din cadrul unităţii de învăţământ.

  • Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage după sine eliminarea din concurs a respectivului candidat. În cazul în care descoperirea falsului se face după încheierea admiterii, candidatul pierde locul obţinut prin fraudă.Anexa 1 Locurile MAPN si ANI