Cetățenii ucraineni care doresc să se angajeze pe teritoriul țării noastre nu au nevoie de aviz de angajare pentru o perioadă de 12 luni, cu posibilitate de prelungire. Aceștia trebuie să se înregistreze la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și au dreptul de a fi angajați în aceleași condiții ca cetățenii români.Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin structurile sale teritoriale, oferă cetățenilor ucraineni înregistrați în evidențele instituției următoarele servicii gratuite:
• informarea şi consilierea profesională – servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă, care au ca scop furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor; profilarea şi încadrarea în nivelul de ocupabilitate; instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă şi îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socio-profesională la noul loc de muncă
• medierea muncii – punerea în legătura a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu. Serviciile de mediere se acordă gratuit de pentru persoanele înscrise în baza de date a ANOFM.
• formarea profesională – creşterea şi diversificarea com-petențelor profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi integrării pe piaţa muncii, se oferă gratuit pentru persoanele înregistrate în baza de date a AJOFM. Accesul la programele de formare profesională se face în urma activităţii de informare şi consiliere profesională sau de mediere.
• evaluarea și recunoașterea competențelor profesionale obținute în context nonformal și informal – pentru persoanele care nu deţin certificat de competenţe profesionale, de calificare sau de absolvire pentru anumite competenţe, ocupaţie ori cali-ficare şi nu au eventuale restricţii medicale. Accesul la serviciile gratuite de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale se face în urma activităţii de informare şi consiliere profesională sau de mediere.
• servicii de asistență EURES – informare, consiliere și mediere acordate persoanelor în căutarea unui loc de muncă în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European. Aceste servicii se acordă gratuit și constau în: furnizarea de informaţii privind piaţa euro-peana a muncii; informații privind condițiile de muncă și de viață în statele membre UE și SEE; informații despre portalul european EURES și cel național; prezentarea locurilor de muncă vacante la nivel european; informații despre schemele de mobilitate și alte programe similare de asistență și/sau sprijin financiar

 

• інформаційно-професійні консультації – послуги, що надаються безкоштовно особам, які шукають роботу, спрямовані на надання інформації про ринок праці та еволюцію професій; профілювання та визначення рівня працевлаштування; навчання методам і прийомам пошуку роботи та керівництво під час процесу соціально-професійної інтеграції на новій роботі
• трудове посередництво – зв’язок роботодавців з особами, які шукають роботу, з метою встановлення трудових або службових відносин. Для осіб, зареєстрованих у базі даних ANOFM, посередницькі послуги надаються безкоштовно.
• професійна підготовка – підвищення та диверсифікація професійних навичок з метою забезпечення мобільності та інтеграції на ринок праці надається безкоштовно особам, зареєстрованим у базі даних AJOFM. Доступ до програм професійної підготовки здійснюється за результатами діяльності інформаційно-професійного консультування або посередництва.
 оцінка та визнання професійних навичок, здобутих у не формальному та формальному контексті – для осіб, які не мають сертифіката про професійні навички, кваліфікацію або закінчення за певними навичками, професією чи кваліфікацією та не мають медичних обмежень. Доступ до безкоштовних послуг з оцінки та сертифікації професійних компетенцій, набутих не формальними способами, здійснюється за результатами діяльності інформаційно-професійного консультування чи посередництва.
 Послуги підтримки EURES – інформація, поради та посередництво для шукачів роботи в Європейському Союзі та Європейській економічній зоні. Ці послуги надаються безкоштовно і полягають у: наданні інформації про європейський ринок праці; інформацію про умови праці та життя в країнах-членах ЄС та ЄЕЗ; інформація про європейський EURES та національний портал; презентація вакансій на європейському рівні; інформація про схеми мобільності та інші подібні європейські програми фінансової допомоги та/або підтримки.