Comuna Hudești,organizează concurs, în baza HG 286/2011 și HG 1027/2014,1a sediul primăriei comunei Hudești din comuna Hudești,județul Botoșani, în data de 07.07.2021, ora IO00, proba scrisă, iar interviul și/sau proba practică în data de 09.07.2021, ora 1000, pentru ocuparea 2(două) funcții contractuale vacante de muncitor calificat IV și a unei funcții contractuale de muncitor necalificat în cadrul compartimentului Gospodărie comunală al primăriei Hudești, județul Botoșani.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs pentru ocuparea celor 2 (două) posturi de muncitor calificat IV:

-să fie absolvenți de studii medii și/sau generale

-școală profesională în construcții cu diplomă/curs de calificare în construcții cu diplomă, pentru meseriile : zidar , zugrav , dulgher(tâmplar), muncitor lucrări de finisare(faianțar,parchetar,instalator)

– vechime în specialitate cel puțin 1 an

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs pentru ocuparea postului de muncitor necalificat:

– să fie absolvenți de studii medii /generale

-Certificat de încadrare în grad de handicap

(grad ușor,mediu, accentuat și grad de invaliditate III)

Postul de muncitor necalificat dorim să-l ocupăm exclusiv din rândul persoanelor cu handicap (grad ușor,mediu, accentuat și grad de invaliditate III) conform prevederilor art.78 alin.(6) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,republicată.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunțului , la sediul Primăriei Comunei Hudești din localitatea Hudești,la secretarul comisiei de concurs d-nul Alecsandru Ciprian ,conform art. 19 alin. (1) din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișeaza la sediul instituției.

Relații la tel. 0231/623102 sau la sediul instituției.

Bibliografia

pentru participarea la concursul pentru ocuparea a 2(două) funcții contractuale vacante de muncitor calificat IV și a unei funcții contractuale de muncitor necalificat în cadrul compartimentului Gospodărie comunală al primăriei Hudești, județul Botoșani.

 1. Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare,
 2. OUG 57/2019-privind Codul Administrativ,

-Titlul Ill-personalul contractual din Autoritățile și Instituțiile publice

-Titlul V-Autoritățile administrației publice locale

Capitolul I-Dispoziții generale

Capitolul IlI-Consiliul local

Capitolul IV-primarul

 1. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă.
 2. Constituția României
 3. Cartea zidarului-I Davidescu și C.Roșoga-Editura Tehnică-1980
 4. Materiale de construcții-Vasile Măciucă,Mircea Barzescu-Min.învățământului-Manual cl.lX
 5. Tehnica Lucrărilor de zidărie,armare și cofrare-Matei Florea,Tiberiu Darnin-Editura MAST- 2009
 6. Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente- indicativ C56-85,editat de Institutul Central de Cercetare,Proiectare și Directive în Construcții- 1986

6.Proba practică

Tematică:

-Materiale pentru executarea lucrărilor de faianțare-descriere;

-Faze și operații în executarea lucrărilor de faianțare;

-Caracteristici ale fazelor și operațiilor;

-Tehnologia de preparare a mortarelor și pastelor-tipuri;

-Pietre prelucrate pentru zidărie;

-Condiții de calitate;recepția lucrărilor,abateri admisibile;

-Utilizarea echipamentelor de muncă specifice locului de muncă.

Condiții

pentru participarea la concursul pentru ocuparea a 2(două) funcții contractuale vacante de muncitor calificat IV și a unei funcții contractuale de muncitor necalificat în cadrul compartimentului Gospodărie comunală al primăriei Hudești, județul Botoșani.

Condiții generale:

 1. să aibă cetățenia română sau cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și,după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs pentru ocuparea celor 2 (două) posturi de muncitor calificat IV:

-să fie absolvenți de studii medii și/sau generale

-școală profesională în construcții cu diplomă/curs de calificare în construcții cu diplomă, pentru meseriile : zidar , zugrav , dulgher(tâmplar), muncitor lucrări de finisare(faianțar,parchetar,instalator)

– vechime în specialitate cel puțin 1 an

Condiții specifice necesare în vederea participării !a concurs pentru ocuparea postului de muncitor necalificat:

– să fie absolvenți de studii medii /generale

-Certificat de încadrare în grad de handicap

(grad ușor,mediu, accentuat și grad de invaliditate III)

Dosarul de concurs

 1. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 1. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 2. în cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
 3. Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) și h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.