Legat de comunicatul de presă al primarului din comuna Dângeni, transmitem faptul că este regretabil ca un primar să nu cunoască prevederile OUG 57 din 2019 privind Codul Administrativ, potrivit căruia la ART. 138 Desfăşurarea şedinţelor consiliului local (4) La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, PREFECTUL, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort şi conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din unităţile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum şi alte persoane interesate, în condiţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.

și conform ART. 262 Raporturile cu alte autorităţi publice şi instituţii publice (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prefectul poate solicita instituţiilor publice, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale şi AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DIN JUDEŢUL RESPECTIV sau din municipiul Bucureşti, după caz, documentaţii, date şi informaţii, iar acestea sunt obligate să i le furnizeze cu celeritate şi în mod gratuit.

Având în vedere că la nivelul județului Botoșani sunt 78 de unități administrative teritoriale, este necesară și utilă stabilirea unei perioade de timp pentru a lua la cunoștință data sedințelor de consiliu local la care Instituția Prefectului dorește sa participe.

Nu este normal ca acest primar să încerce să iasă din anonimat folosind numele unor persoane sau instituții publice.

Mulțumim celorlalți 77 de primari că au înțeles sensul demersului nostru și îi asigurăm de o bună colaborare în continuare.

Prefect Alexandru-Valentin Colbu

Sursa: Comunicat de presă