Începand din 2007, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, și românii pot solicita cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), care le dă dreptul la asistența medicala, în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţiei Elveţiene. Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/SEE/Confederaţia Elveţiană pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii.

Cum intri în posesia cardului

Dar, cum obții cardul european de sanatate? La solicitarea redacției, Casa Națională de Asigurări de Sănătate precizează că acest card se eliberează la cerere. “Asiguratul va completa, la sediul casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află, o cerere –tip. Solicitantul va intra în posesia cardului în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în sistemul informatic unic naţional, care gestionează aplicarea regulamentelor europene privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE. În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică eliberarea cardului sau dacă există situaţii de urgenţă care ar face necesară eliberarea cardului în mai puţin de 7 zile lucrătoare, casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului (CIP)”-precizează CNAS. Costul cardului este suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS). Perioada de valabilitate a cardului este de 1 an de la data emiterii. Asiguratul care posedă CEASS beneficiază de serviciile medicale devenite necesare, în timpul şederii temporare pe teritoriul unui stat membru al UE, în aceleaşi condiţii ca şi asiguraţii din ţara în care s-a deplasat. Este însă posibil ca, pentru anumite servicii, să fie necesară co-plată, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral. Acest lucru depinde de sistemul de asigurări din ţara în care ne sunt acordate aceste servicii.

Ce servicii nu acoperă cardul

Cardul european de sănătate nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează întru-un stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene, în scopul obţínerii unui tratament medical planificat. Cardul acoperă numai serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din ţara respectivă. Decontarea serviciilor medicale aferente cardului european se face la nivel interinstituţional.

Cum obții cardul european de sanatate provizoriu

În situaţia în care asiguratul se află pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene şi, din diferite motive, nu se mai află în posesia CEASS (l-a pierdut, a fost distrus sau i-a fost furat) acesta trebuie să contacteze casa de asigurări care i-a emis cardul (prin poştă, fax, email) şi să solicite certificatul provizoriu de înlocuire al cardului european de asigurari sociale de sanatate. Casa de asigurări de sănătate îi va trimite certificatul la adresa menţionată, în termen de 24 ore. Certificatul provizoriu conferă asiguratului aceleaşi drepturi ca şi CEASS.

Sursa: https://www.libertatea.ro